இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை

லூக்கா சுவிசேஷத்தின் அடிப்படையில் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை திரைஒவியமாக மலர்கிறது.

எங்களை பற்றி